Seleccionar página

Novetats i Normatives de la Renda 2019

 

Contacta amb nosaltres t'ajudem amb la renda 2019

9 + 15 =

Les novetats per a la declaració de la renda 2019 són:

Obligació de declarar

En l’exercici 2019, el límit excloent de l’obligació de declarar que preveu l’article 96.3 de la Llei de l’IRPF per als contribuents que percebin rendiments íntegres de la feina es fixa en 14.000 euros en els supòsits següents:

  •  Quan procedeixin de més d’un pagador, llevat de les excepcions assenyalades en el citat article 96.3 de la llei de l’IRPF.
  •  Quan percebin pensions compensatòries de l’cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  •  Quan el pagador dels rendiments de la feina no estigui obligat a retenir.
  •  Quan es perceben rendiments íntegres de la feina subjectes a tipus fix de retenció.

Per a la resta contribuents que obtinguin rendiments de treball, el límit per declarar per la percepció d’aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals.

Reducció per obtenció de rendiments de la feina personal

Per a l’exercici 2019, amb l’objecte de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb menors rendes, s’augmenta tant l’import de la reducció per obtenció de rendiments de la feina (fins 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins 16.825 euros).

D’aquesta manera, els contribuents que obtinguin uns rendiments nets de la feina el 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les de la feina superiors a 6.500 euros, minorar el rendiment net de la feina en les quanties

  • Contribuents amb rendiments nets de la feina iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.
  • Contribuents amb rendiments nets de la feina compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment de la feina i 13.115 euros anuals.

Límits excloents del mètode d’estimació objectiva

Per a l’exercici 2019 es mantenen els mateixos límits quantitatius excloents de l’mètode d’estimació objectiva fixats per als exercicis 2016, 2017 i 2018: tant els relatius a l’volum de rendiments íntegres en l’any immediatament anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com a el volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat ).

Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s’aplica el límit excloent que preveu l’article 31 de la Llei de l’IRPF per al volum de rendiments íntegres en l’any immediatament anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat.

Es manté la reducció general de el 5 per 100 i la reducció de l’20 per 100 de l’rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Lorca (Múrcia) ….

Obligacions comptables i registrals per a activitats econòmiques

Fins 2018 els contribuents que portaven la comptabilitat d’acord amb el que preveu el Codi de Comerç no estaven obligats a portar llibres registre.

A partir d’l’1 de gener de 2019 està excepció desapareix excepte per als contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment es determini en la modalitat normal d’el mètode d’estimació directa. La resta de contribuents de l’IRPF que realitzin activitats econòmiques estan obligats des del 1 de gener de 2019 a portar els llibres registre que en cada cas determina la normativa de l’IRPF, tot i que portin comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç.

Plans individuals d’estalvi sistemàtic

Per tal d’assegurar que l’aplicació de l’exempció prevista en l’article 7.v) de la Llei de l’IRPF per als rendiments dels Plans d’Estalvi Sistemàtic compleix amb la finalitat pretesa, és a dir, abordar, des de la perspectiva fiscal, els problemes derivats de l’envelliment i la dependència afavorint l’estalvi, s’exigeix ​​que els contractes d’assegurança de vida celebrats amb posterioritat a 1 d’abril de 2019 que instrumenten plans individuals d’estalvi sistemàtic i en els que s’estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció, compleixin una sèrie de requisits.

Aquests requisits no s’exigeixen ni resulten d’aplicació als contractes d’assegurança de vida subscrits abans a 1 d’abril de 2019, amb independència que la constitució de la renda vitalícia es realitzi amb posterioritat a aquesta data.

Exempció de guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies

A l’igual que en el cas dels Plans d’Estalvi Sistemàtic i pel mateix motiu, és a dir, per assegurar que l’aplicació de l’exempció del guany patrimonial per reinversión en renda vitalícia que preveu l’article 38.3 de la Llei de l’IRPF compleix amb la finalitat pretesa de fomentar l’estalvi previsional per contribuents majors de 65 anys, s’especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies asseguradores quan es tracti de contractes celebrats amb posterioritat a l’1 d’abril de 2019, en què s’estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció. Requisits que són els mateixos que per als Plans d’Estalvi Sistemàtic.

L’anterior no és aplicable als contractes d’assegurances de vida subscrits abans de l’1 d’abril de el 2019.

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Estaran exempts per a l’exercici 2019 els premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 20.000 euros.

Rendiments procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l’autor

Des l’1 de gener de 2019 el tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments de capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l’autor, es redueix de l’19 a l’15 per 100.

Contacta amb nosaltres t'ajudem amb la renda 2019

15 + 2 =

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos.
Privacidad